top of page
  • Skribentens bildDaniel Nordholm

Rollen som samhällsbyggnadskonsultHur är det att arbeta med samhällsplanering som en privat aktör? Kan man värna en långsiktigt hållbar utveckling utifrån en planeringsmodell där allmänna intressen viktas klart tyngre än enskilda, när man själv på ett vis företräder enskilda intressen? Är det svårt att ikläda sig rollen som konsult och därmed också experthatten och medföljande prestationskrav?

Dessa och liknande frågor har vi fått då och då, och har också själva reflekterat över inom företaget.

Vi inom SBK Värmland har en cirkulär affärsmodell som bygger på fyra övergripande målsättningar som var och en bidrar till nästkommande:

  1. Samhällsengagemang

  2. Förstahandsalternativet

  3. God helhetsverkan

  4. Lönsamhet

Genom att vi alla drivs av ett starkt samhällsengagemang vill vi genom våra tjänster och möten bidra till en ökad kunskapsnivå inom samhällsbyggnadsområdet. Våra kunder är över 90% offentliga beställare så vår roll som konsult blir oftast den vid sidan av våra kommunala eller regionala beställare. De flesta av oss har också skolats som kommunalt anställda planerare och därmed är det för oss självklart att olika typer av allmänna intressen har en stark särställning framför enskilda dito.


Vårt strävansmål att vara förstahandsalternativet för både beställare och för framtida kollegor har hittills lyckats mycket väl i den förstnämnda kategorin. Vi upplever ett starkt förtroende från våra beställare som bygger på långsiktighet framför kortsiktiga vinster. Detta bygger tillit och stabilitet. Vi ser att våra professionella avvägningar, vårt kollegiala arbetssätt och strävan efter långsiktighet och helhetsperspektiv kan skapa mervärden åt våra beställare. Genom att arbeta på detta sätt, och genom att tillåta oss själva att begå misstag, känns det allra mest inte som att vi är vare sig konsulter eller experter, utan som några av många branschkollegor.


Däremot ser vi att vår attraktivitet som den mest attraktiva arbetsgivaren måhända inte nått ända dit vi vill – detta ser vi bland annat i samband med rekryteringar. Att vi har vårt kontor i Arvika (och inte i Karlstad) har inneburit att flera kvalificerade sökande i slutändan har valt att inte börja hos oss. Det finns säkert fler aspekter till varför vi inte attraherar fler kvalificerade sökanden, men möjligen kan en av få positiva effekter av pandemin vara att arbetsställets fysiska lokalisering kan få mindre betydelse och därmed bidra till att fler vill bli en av oss i framtiden. Vad vi försöker att göra är att skapa ett klimat inom vår grupp som ger utrymme för misstag, som är tillåtande och där det är högt i tak på riktigt. Att se varje medarbetare som människa och inte produktionsenhet – detta bör väl per 2021 vara norm, men oavsett är detta så viktigt, både för den enskilda medarbetaren, för oss som arbetsgivare, och för vår långsiktiga attraktivitet och trovärdighet som arbetsgivare.

Vårt tredje mål handlar om god helhetsverkan. Att vi i varje uppdrag ska försöka att balansera och avväga olika intressen och aktörsgruppers målsättningar. Detta är ju som planerare ingenting nytt, utan det som planering handlar om i grunden. Vad vi som konsulter kan uppleva är dock att i vissa fall kan det vara en fördel att komma in utanför den ordinarie tjänstepersonsorganisationen. Dels blir vi i vissa fall hörda och sedda på ett annat sätt – vi är ju experter..! Och dels kan vi också tillåta oss själva, och tillåtas av beställare, att våga vara mer frispråkiga, öppna och inte bindas upp av befintliga organisationers olika kulturer. Detta kan jag se som en stor fördel i fråga om att kunna göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling på en i många sätt mer fristående plattform än som anställd hos exempelvis en kommun.


Genom att vi kan bidra till ökad kunskap, högre kvalitet, att vara attraktiva som samarbetspartners och som arbetsgivare, att kunna utföra våra uppdrag och verka för en god helhetsverkan så kan vi förhoppningsvis också bli lönsamma och trygga vår närvaro som en av flera fristående aktörer inom regionen. Denna lönsamhet kan bland annat användas till att reinvestera i vår verksamhet genom fortbildning, studieresor, teknik och att rekrytera fler kompetenta medarbetare.


Jag upplever sammantaget att ja – det kan vara svårt att arbeta med våra typer av uppdrag på konsultbasis. Inte minst genom att tiden ofta känns begränsad – man vill ju många gånger göra så mycket mer! Men framför allt ser jag att vårt sätt att arbeta, vårt balanserade fokus på både tätt och glest, stad och landsbygder samt vår vilja att skapa en positiv utveckling ger mening till det vi gör.


Daniel Nordholm
Fotograf: Ulrika Andersson

Comments


bottom of page