top of page

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Företagets grundläggande principer för att uppnå integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

SBK Värmland AB hanterar personliga uppgifter kopplat till kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare.

 

PERSONLIG INFORMATION

Ansvarig för hantering av personuppgifter är SBK Värmland AB (kontaktuppgifter i sidfot).

Personuppgifter som hanteras är följande:

• Person- och kontaktinformation: namn, titel och arbetsplats, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall personnummer. I vissa fall fastighetsuppgifter.

• Betalningsinformation: referensperson, fakturaadress och faktureringsinformation. I vissa fall organisationsnummer för enskild firma.

 

Den personliga information som företaget samlar in görs med anledning av redovisningskrav och rättslig förpliktelse samt fullgörande av avtal. Vi håller ett kundregister.

Vissa personuppgifter såsom fotografier använder företaget för marknadsföring och profilering. Sådan information publiceras bl.a. på webbplats och sociala medier. För detta krävs samtycke.

 

LAGRING OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras inom Sverige eller EU genom Google G-Suites tjänster i enlighet med GDPR.

Vi sparar information under den tid som det krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in. Uppgifter som är avsedda med hänsyn till krav på redovisning sparas så länge som det krävs enligt lag (Bokföringslagen 7 kap. för arkivering av räkenskapsinformation m.m).

Tekniska åtgärder

Personlig information sparas endast på vår Googledrive. För extra skyddsvärd information har vi begränsad tillgång.

Företaget använder antivirusprogram och trådlöst nätverk med kryptering, samt sker kontinuerlig uppdatering av programvara i datorer.

Vi bifogar inte extra skyddsvärd information i e-post utan samtycke.

Organisatoriska åtgärder

Endast behörig har tillgång till företagets personliga information.

Personuppgifter som förekommer i e-post raderas så fort användningen är avslutad eller när uppgifter har överförts till annat system.

Överföring av personlig information

SBK Värmland AB kan behöva överföra personuppgifter till andra företag inom projektanknuten arbetsgrupp eller till extern tjänsteleverantör vid databearbetning av projektmaterial. Redovisningsbyrå tillhandahålls erforderlig information.

INFORMATION TILL BERÖRDA

Information om behandling av personuppgifter har skrivits in i SBK Värmland AB:s avtalsmallar (såsom kund- och anställningsavtal).

Information om behandling av personuppgifter ges via företagets webbplats.

UPPDATERING

SBK Värmland ABs riktlinjer för dataskydd aktualitetsprövas och uppdateras i samband med översyn av företagets Miljö- och kvalitetspolicy inför företagets årliga verksamhetsplanering.

RIKTLINJER FÖR DATASKYDD

bottom of page