top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DP DOMAREN NORRA BOSTÄDER

Vintern 2021 antogs en detaljplan i Säffle för bostads- och vårdändamål. Planen syftar till att skapa ytterligare mark för bostads- och vårdändamål i ett centralt och attraktivt läge i Säffle stad. Detaljplanen har utformats relativt flexibelt i sina bestämmelser, i syfte att i ett aktivt markanvisningsförvarande kunna reglera ytterligare frågor kopplat till framför allt gestaltning och utformning.  

 

Detta utifrån vilka behov som föreligger vid det aktuella tillfället. Särskilt viktiga frågor att hantera under planprocessen har varit buller, stadsbild, kulturmiljö (närhet till gamla tingshuset), parkering, dagvatten samt markens nivåskillnader och höjden på omgivande gator och tomter. 

bottom of page