top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DETALJPLAN – INDUSTRI, SÄFFLE

Under 2018 tog vi fram en detaljplan i Säffle för industriändamål. Detta för att skapa en bättre planberedskap och möjliggöra för ytterligare industrietableringar. Planen syftar till att skapa ytterligare mark för verksamhets- och industrietableringar i Säffle stad. Det ska också vara möjligt att kunna genomföra fastighetsindelningar och sälja tomter i olika storlekar. 

Planområdet utgör en förlängning av befintligt industriområde. Huvuddelen av skogsmarken inom planområdet kommer vid ett plangenomförande att ersättas med tomtmark för industri och verksamheter. 

Genomförandet av planen kommer att kräva att markens nivåer utjämnas för att kunna ta upp de nivåskillnader som finns inom området och säkerställa ett naturligt möte med höjdsättningen på befintlig industrimark, befintlig gata (Säterivägen) och Industrigatan i söder. Utöver massberäkningar för schakt och utfyllnad har även en utredning över dagvattenhantering genomförts som underlag för planen.

bottom of page