top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DETALJPLAN FÖR NY HÖGSTADIESKOLA

2018 tog vi fram en ny detaljplan för skoländamål i Arvika kommun. Bakgrunden till planprojektet var kommunens ambition att rationalisera högstadieskolan i kommunen och möjliggöra för att en ny skola ersätter två befintliga skolor i kommunen.

 

Arbetet genomfördes i nära samarbete med det kommunala fastighetsbolaget, kommunens planenhet samt arkitektkontoret Brunnberg och Forshed (som hade i uppdrag att ta fram en förstudie som underlag för planarbetet).

Syftet med planen var att möjliggöra för en ny högstadieskola inom två centrala kvarter i Arvika rutnätsstad. Samtidigt som detta tillskott i stadsmiljön möjliggjordes var det även viktigt att fortsatt skapa förbindelse mellan kvarteren och bevara historiska siktlinjer i gata.

 

Planen syftade även till att pröva möjligheten till ny markanvändning (bostäder/kontor/centrumändamål) för befintlig högstadieskola inom planområdet, samtidigt som skolans kulturhistoriska värden skulle värnas.

 

En annan viktig del i planarbetet var att möjliggöra för parkändamål för såväl skolans behov som för allmänheten och att behålla samt förbättra kopplingar till skolområdet.

bottom of page