top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

DETALJPLAN – BOSTÄDER NWT

2018 antogs detaljplanen för ny bostadsbebyggelse vid NWT (Nya Wermlandstidningen) i Karlstad. I arbetet med planen samarbetade vi med Sweco Architects AB, Karlstad för att ta fram ritningar till den nya bostadsbebyggelsen som även fungerade som underlag för detaljplanen.

 

Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med möjlighet att inrymma kontor samt mindre verksamhet såsom restaurang/café eller kompletterande handel i bottenvåning. Planområdets närhet till järnvägen i väster föranleder att den nya bebyggelsen behöver anpassas med hänsyn till risk och buller. Bostadsbebyggelsen föreslås därmed uppföras i en sluten struktur för att klara av att skapa goda boendemiljöer med hänsyn till  bullerstörning i området. 

 

Illustrerad ny bebyggelse består av tre byggnadskroppar placerade i vinkel för att bilda en slutenhet och skapa en skyddad och privat innergårdsmiljö. Byggnaderna har ett gemensamt bottenplan och binds samman av en glasskärm som omsluter hela kvarteret. Glasskärmen är ett arkitektoniskt inslag samtidigt som den reducerar bullergenomströmning till innergården. 

Kontor och restaurang/café och kompletterande handel i bottenvåning avser kunna komplettera bostadsändamål samt befintlig kontorsverksamhet i NWT och ny planerad verksamhet på fastigheten Fanfaren, och erbjuda viss kommersiell service inom området. 

bottom of page