top of page

DP FÖRSKOLA ARVIKA

En utmaning för kommuner med växande befolknings-underlag är att utbyggnaden av samhällsservice går i takt med byggande av nya bostäder. En utmaning för samhällsplaneringen i alla skalor! I Arvika kommun har befolkningsutvecklingen i Arvika stad varit positiv, vilket har lett till ett ökat behov av nya förskolor. Ett sådant uppdrag har resulterat i ett planarbete för möjlig-görande av ytterligare förskoleavdelningar inom en redan befintlig förskoletomt inom stadsdelen Rosendal i Arvika.

Detaljplanen omfattar ett litet geografiskt område, motsvarande ett par - tre villatomter. Men små geografiska ytor behöver inte per automatik vara synonymt med små, avgränsade intressekonflikter. I planarbetet har mycket fokus lagts vid utformande av förskolegård, hur en utveckling och utökning av förskolan kan göras på ett ändamålsenligt sätt gentemot omkringliggande bostadsbebyggelse. Även trafik- angöring- och parkeringssituationen har varit angelägen att hantera.

Den nya förskolan invigdes hösten 2020.

bottom of page