top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

STADSMILJÖPROGRAM FÖR ÅMÅL

2018 tog vi fram ett stadsmiljöprogram för Åmål. Uppdraget har varit en del i det förordnande vi har som planeringsstöd för Åmåls kommun. Åmåls kommun har antagit en vision som lyder "Sveriges mest gästvänlig stad" med värdeorden genuin, omtänksam, aktiv och modig. Vidare omfattar visionen varumärkeslöftet ”Mänskliga möten i en charmig miljö”.

En del i arbetet med att uppfylla visionen och varumärkeslöftet är att jobba för en god stadsbyggnad, där trivsel, tillgänglighet, tydlighet, enhetlighet, funktionalitet och god gestaltning är viktiga ledord.

Åmåls småskaliga centrum med belägenhet vid Åmålsåns utlopp i Vänern och tillhörande historia är starkt kopplat till den genuina upplevelsen av Åmål som plats. Det är därmed viktigt att förvalta arvet och arbeta för att fortsätta utveckla dessa värden.

Baserat på SWOT-analys och platsanalys har följande tre övergripande gestaltningsprinciper identifierats för Åmål:

  • Gestaltning ska vara anpassad till stadens småskalighet

  • Värna och utveckla det genuina och stadens historia

  • Gestalta för liv och rörelse med fokus på mötesplatser och kopplingar däremellan

Åmåls stadsrum är inte homogent utan består av flertalet olika rum och stråk. I stadsmiljöprogrammet har centrala Åmål delats upp i olika zoner. Zonerna har i sin tur mindre rum och stråk som kan kräva särskild omsorg genom platsutveckling, några sådana områden har identifierats med idéskisser. 

 

Stadsmiljöprogrammet avser i första hand att omfatta ett avgränsat centrumområde där det råder stadsmässig karaktär. Här är markanvändningen fokuserad på publik användning såsom handel och verksamheter och här finns rörelse i och igenom staden.

Stadsmiljöprogrammet syftar till att ge riktlinjer för gestaltning av staden med fokus på placering, utformning och ordning i stadsmiljön. Programmet ger stöd för möblering av stadsrummet med fokus på tillgänglighet och trygghet, riktlinjer för reklam och skyltning samt uteserveringar.

bottom of page