top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

MASTERPLAN KSD AIRPORT

2018 arbetade vi med att ta fram en ny Masterplan för Karlstad Airport. Syftet med en ny Masterplan är att samla upp alla enskilda utvecklingsbehov i ett sammanhang och med planen som underlag ta ställning till vilka investeringsbehov som ska prioriteras under den kommande tio- till tjugoårsperioden.

Arbetet med framtagande av denna Masterplan bygger på ett tillvaratagande av den kunskap om flygplatsen och verksamheten som finns bland personalen och flygplatsledningen. Arbetet har förankrats genom två workshoppar med en personalgrupp, brett sammansatt utifrån de olika verksamhetsgrenarna på flygplatsen. Detta arbete har bedrivits parallellt med en översyn av terminalbyggnadens funktioner och gestaltning (Sweco Architects AB, Karlstad).

Under den första workshopen undersöktes vad som är karaktäristiska egenskaper för just Karlstads Airport. Vad är eller bör vara synonymt med flygplatsen? Utformningen av Masterplan har tagit avstamp i svaret på den frågan.

Målet är att utveckla Karlstad Airport till en attraktiv plats för flera ändamål. I utvecklingsarbetet avses också stor vikt läggas vid hållbarhetsaspekter som att ge plats för nya miljötekniska innovationer, främja energieffektivt byggande samt en medveten utveckling och ett bevarande av områdets gröna miljöer.

Masterplan för Karlstad Airport inrymmer 18 olika delområden eller åtgärder.De olika delområdena kommer att ha olika inriktning och funktion. Den gemensamma nämnaren är att alla utvecklingsområden kommer att omges av skog i relativt flack terräng. Några områden kommer att ha öppenhet mot landningsbana/platta och helt eller delvis ligga inom airside, medan andra kommer att ha en mer publik placering och funktion och ligga inom landside.

Som utgångspunkt i den övergripande gestaltningsidén föreslås att landskapets och platsens naturgivna förutsättningar i kombination med moderna och attraktiva, tillgängliga lösningar som grund kan tydliggöra flygplatsens värmländska identitet. Då många av delområdena som föreslås utvecklas sannolikt kommer att inrymma större byggnadsvolymer och ha en nyttopräglad karaktär som saknar mänsklig skala är det viktigt med indelningen i byggnadsvolymer.

Det är även angeläget att särskild omsorg ges bebyggelse som vetter mot allmänna ytor (parkeringar, gator med mera). Inslag av grönska som rumsavdelare och andra attraktiva element i området är också viktigt.

bottom of page