top of page

REVIDERING AV LIS-PLANEN
SÄFFLE KOMMUN

I slutet av 2020 antogs en revidering av kommunens LIS-plan som tematiskt tillägg till översiktsplan för Säffle kommun. Denna revidering syftade till att peka ut ytterligare LIS-områden där utveckling ska kunna ske för byggnation av bostäder och utveckling av verksamheter i strandnära områden.

 

Sedan den första LIS-planen i Säffle kommun antogs har utfallet i LIS-sammanhang varit länsbäst. Den metodik som tillämpats vid utpekande av LIS-områden har utgått från en nära dialog med intresserade fastighetsägare samt platsbesök. Utöver dessa markanspråk har en avvägning gjorts främjande av en gles och utspridd bebyggelsestruktur.

De strukturer avseende både bebyggelse, infrastruktur, hävdade jord- och skogsbrukslandskap, kulturmiljö-värden, naturmiljöer och platsens förutsättningar i övrigt bär i mycket hög utsträckning spår av mänsklig aktivitet - kulturlandskapet per definition. Kanske finns till och med olika värden och kvaliteter på grund av medveten hävd. Att utifrån detta främja och möjliggöra en fortsatt utveckling av bebyggelse för näringar och boende inom kommunens landsbygder i vattennära lägen möjliggör både utveckling och bevarande av kulturlandskapet men också utveckling av kommunens landsbygder. Detta är därför någonting vi gärna bidrar till!

bottom of page