LIS-PLAN FÖR KILS KOMMUN
LIS-PLAN FÖR KILS KOMMUN

2014 arbetade vi fram en LIS-plan som tematiskt tillägg till översiktsplan för Kils kommun. Tillägget syftar till att peka ut LIS-områden där utveckling ska kunna ske för byggnation av bostäder och utveckling av verksamheter i strandnära lägen.

APLUNGEN
APLUNGEN

Kartan redovisar olika allmänna intressen för sjön Aplungen.

APLUNGEN
APLUNGEN

Kartan visar utpekande av LIS-område för bostäder vid sjön Aplungen.

LIS-PLAN FÖR KILS KOMMUN
LIS-PLAN FÖR KILS KOMMUN

2014 arbetade vi fram en LIS-plan som tematiskt tillägg till översiktsplan för Kils kommun. Tillägget syftar till att peka ut LIS-områden där utveckling ska kunna ske för byggnation av bostäder och utveckling av verksamheter i strandnära lägen.

1/3
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

LIS-PLAN FÖR KILS KOMMUN

2014 arbetade vi fram en LIS-plan som tematiskt tillägg till översiktsplan för Kils kommun. Detta tematiska tillägg syftar till att peka ut LIS-områden där utveckling ska kunna ske för byggnation av bostäder och utveckling av verksamheter i strandnära lägen.

 

Innebörden av ett utpekat LIS-område är att det finns ett särskilt skäl för dispens från, eller upphävande av, strandskyddet i fortsatt prövning (bygglov eller detaljplan). Planen ska i första hand ses som möjlighetsskapande och understöjande till lokala initiativ för utveckling av landsbygden. 

Den arbetsmetod som vi använde för framtagande av LIS-planen är indelad i fem steg. De fem stegen är prövning mot allmänna intressen (kartan ovan redovisar olika allmänna intressen för sjön Aplungen), definiering av landsbygd, urval av sjöar, utpekande av LIS-områden samt miljökonsekvensbeskrivning.

 

Vi har lagt vikt vid att beakta miljöaspekterna tidigt i processen med ett medvetet fokus på hållbarhet, utveckling och hänsyn. Detta bland annat genom att tre perspektiv tagits fram som i olika grad genomsyrar de fem arbetsstegen och hur LIS-områdena pekas ut (kartan nedan visar utpekande av LIS-område för bostäder vid sjön Aplungen). Perspektiven är hållbarhet, utveckling och restriktivitet.