top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

VÄRMLAND 2060 – FYRA SCENARIER

Övergripande för all samhällsplanering är att den ska bidra till ett hållbart, jämställt och jämlikt samhälle. Men hur vet vi att planering och byggande verkligen bidrar till en hållbar livsmiljö för kommande generationer?

Värmland 2060 – Fyra scenarier har tagits fram, av SBK Värmland på uppdrag av Region Värmland, som ett diskussionsunderlag och ett stöd för alla som jobbar med fysisk planering i länet. Arbetet med att ta fram scenarierna påbörjades våren 2016 och färdigställdes hösten 2019.


Att arbeta med scenarier är ett försök att möta de många osäkerheter som finns när vi utifrån dagens kunskap ska hantera frågor som får avtryck lång tid framöver. Scenarier ger till skillnad från prognoser och visionsarbete berättelser om omvärlden som ökar förmågan att tidigt identifiera viktiga förändringar och nya trender.

I rapporten och på tillhörande hemsida målas fyra möjliga framtider upp. Framtider som alla är lika troliga eller otroliga – men likväl utfall av beslut som vi idag står inför och som vi har möjlighet att påverka.

 

De fyra scenarierna om framtidens Värmland bygger på en rad olika faktorer som styr samhällsplaneringen och som vi vet kommer att påverka framtiden – men inte hur.  

Scenarierna tar sin utgångspunkt i globala trender om urbanisering, globalisering, digitalisering och cirkulär ekonomi. Normförändringar, omvärldshändelser och klimatförändringar är ytterligare aspekter som vägts in i arbetet. Liksom nu gällande regionala och nationella policydokument och regional statistik som samlats in och analyserats. 

 

Utifrån ovanstående underlag har framförallt två avgörande motsatsförhållanden framkommit för att analysera den fysiska utvecklingen av Värmland.

Det första är om länet utvecklas enligt en fåkärnig struktur (med en tydlig centrering och hög täthet kring de största städerna) eller om utvecklingen går mot en flerkärnig struktur (med levande orter och landsbygder spridda i hela regionen). 

Det andra motsatsförhållandet är om planeringen och samhällsutvecklingen kommer till genom en hög grad av offentlig styrning (där stat, region och/eller kommunen styr genom exempelvis lagar och fördelning av offentliga medel) eller genom en låg grad av offentlig styrning (där marknaden och privata initiativ i hög grad styr utvecklingen). 

 

Beroende på vilken riktning utvecklingen tar uppstår fyra möjliga utfall i form av scenarier. Dessa fyra möjliga framtider presenteras som: 

  • A: Småskaliga Värmland

Flerkärnigt och hög grad av offentlig styrning

  • B: Värmlands konkurrenskraftiga stråk

Fåkärnigt och hög grad av offentlig styrning

  • C: Entreprenöriella Värmland 

Flerkärnigt och låg grad av offentlig styrning

  • D: Globala Karlstad 

Fåkärnigt och låg grad av offentlig styrning

I slutet av rapporten lyfts också förslag för hur scenarierna kan tillämpas samt rekommendationer för framtida regional planering. Detta utifrån insikter och frågor som kommit fram under processen med att ta fram scenarierna.

bottom of page