top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

BARNDIALOG I ARVIKA KOMMUN

Barnkonventionen blev den 1 januari 2020 lag i Sverige. Här fastslås det att barn är individer
med egna rättigheter och syftar till att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med
respekt och att få komma till tals. Som en del i arbetet med en ny kommunomfattande
översiktsplan har vi på uppdrag av Arvika kommun utfört en barndialog med barn på
förskolorna Båten och Bäckleken. Den utförda barndialogens syfte var att framhålla barnens
upplevelser av sin förskolemiljö. Resultatet från barndialogen har, utöver underlag till den nya
översiktsplanen, även utgjort underlag för detaljplaner för de båda förskolorna samt projektering/
gestaltning av förskolegårdarna.

 

Dialogen genomfördes under platsbesök där observationer kring lek samt nyttjande av gård
gjordes tillsammans med intervjuer av både barn och personal.

På båda förskolorna uppskattade barnen att leka med sina kompisar, springa, klättra, leka med vatten och gräva i sandlådan. Kuperade ytor,  klättrings-möjligheter, sandlådor, större växtlighet, samt olika slags rum för varierande typer av lek kunde därför tas med som viktiga attribut för barnens trivsel på förskolegården. Det som ansågs viktigt att styra i
detaljplaneskedet och gestaltning vad gäller utemiljön var att skapa sammanhängande förskolegårdar där möjlighet att skapa rumsligheter för olika slags lek och aktivitet finns, samt bevarandet av de kvalitéer som finns och uppskattas av barnen idag. Arbeta med växtlighet som kan bidra till att bland annat skapa olika typer av rumsligheter, skuggning, användas till
klättring och annan fysisk lek samt till bygg- och lekmaterial.

 

För översiktplaneringens del skulle en trygg och enkel väg till och från förskolan kunna leda
till ökad fysisk aktivitet samt minskat bilåkande, något som också bidrar till barns rörelsefrihet
i kommunen. Skolor (inkl. förskolor) ska ha tillgång till närliggande grönområde eller skolgård
som erbjuder en variation av friytor (för att stimulera barnens olika behov).

bottom of page