top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

GESTALTNINGSPROGRAM

– KUNGSBERGET, ÅMÅL 

2016 fick vi i uppdrag av Åmåls kommun att ta fram ett gestaltningsförslag för parkområdet Kungsberget i Åmål. Åmåls kommun hade pekat ut Kungsberget som fokusområde för utveckling av en centralt belägen mötesplats.

Området bedömdes ha mycket hög potential för utveckling, genom sitt geografiska läge i omedelbar närhet till Åmåls centrum samt dess platsspecifika kvaliteter med en för staden unik topografi, utsikt och storlek.

 

Utifrån platsens förutsättningar och analys av brister och kvaliteter identifierades rumsbildningar (avgränsade platser som upplevs ha en egen prägel och som skapar en känsla av omslutenhet) med olika funktion och karaktär. De rumsbildningar som finns i området är en tillgång då de erbjuder en variation av upplevelser på platsen. Rummen är av den anledningen viktiga att bevara och där det är möjligt och lämpligt förstärka dess värden. 

 

Övergripande gestaltningsprinciper för hela parkområdet arbetades fram:

  • Bejaka rumsligheter kring huvudstråk

  • Dynamik mellan lugn och aktivitet

  • Tydliggör området i staden

  • Ta tillvara vyerna

  • Uppmuntra tillfälliga aktiviteter

  • Material och belysning

Med utgångspunkt i de olika avgränsade platser som Kungsberget erbjuder togs även platsspecifika gestaltningsprinciper fram med konkreta gestaltningsförslag. Programmet omfattar även förslag till genomförande av idéerna i etapper.

bottom of page