top of page
STADSBYGGNADSVISION SÄFFLE
STADSBYGGNADSVISION SÄFFLE

Inom ramen för vårt stadsarkitektförordnande tog vi 2017 fram en fördjupad översiktsplan för Säffle stad. Syftet med arbetet var att staka ut en önskad utvecklingsinriktning för staden med omland och att göra detta genom att arbeta tvärsektoriellt.

press to zoom
ILLUSTRATIONSKARTA
ILLUSTRATIONSKARTA

Planen utgår ifrån att skapa en samlad stad där småstadskvaliteterna gör sig gällande. Bebyggelsen ska bygga ihop staden inte sprida ut den, vilket sker genom förtätning och flexibel markanvändning med möjlighet till användning som ger mångfald och kan skapa ett levande centrum.

press to zoom
INDUSTRIGATA SEKTION
INDUSTRIGATA SEKTION

En av de viktigaste aspekterna i arbetet var också att gemensamt formulera en målbild för stadens utveckling och sedan kunna tillämpa denna. Bilden visar förslag till omgestaltning av infarten till Krokstads herrgård och Duse udde som löper genom ett industriområde.

press to zoom
STADSBYGGNADSVISION SÄFFLE
STADSBYGGNADSVISION SÄFFLE

Inom ramen för vårt stadsarkitektförordnande tog vi 2017 fram en fördjupad översiktsplan för Säffle stad. Syftet med arbetet var att staka ut en önskad utvecklingsinriktning för staden med omland och att göra detta genom att arbeta tvärsektoriellt.

press to zoom
1/4
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

FÖP SÄFFLE STAD

2017 tog vi inom ramen för vårt stadsarkitektförordnande i Säffle kommun fram en fördjupad översiktsplan för Säffle stad.

Syftet med arbetet var att staka ut en önskad utvecklingsinriktning för staden med omland och att göra detta genom att arbeta tvärsektoriellt, tillsammans inom den kommunala organisationen, och på så vis ta ett gemensamt ansvar för den framtida utvecklingen av staden. 

Fem stadsbyggnadsstrategier togs fram; bygg ihop-sprid inte ut, attraktiva kommunikationer, en stad med människan i centrum, gestalta staden med omsorg och kvalitet samt hållbar näringslivsexpansion.

Planen utgår ifrån att skapa en samlad stad där småstadskvaliteterna gör sig gällande och presenteras redan vid genomfart E45. Detta genom att skapa trivsamma infarter med god gestaltning som följs i det lokala gatunätet. Det ska vara enkelt, trivsamt och tydligt att hitta in till och i Säffle, både ifrån gång, cykel, bil, buss, tåg och båt.

 

Bebyggelsen ska bygga ihop staden inte sprida ut den, vilket sker genom förtätning och flexibel markanvändning med möjlighet till användning som ger mångfald och kan skapa ett levande centrum. Nya attraktiva bostadsområden skapas i lägen där det anses marknadsmässigt motiverat. Människan ska stå i centrum för utvecklingen och alla åldrar och samhällsklasser ska som en del av staden vara delaktiga i den fortsatta stadsutvecklingen.

 

  

 

Staden ska gestaltas med omsorg och kvalitet där bl.a. natur-, kultur- och rekreationsvärden är viktiga att lyfta. Kanalstråket är det primära utvecklingsstråket tillsammans med centrum kring Storgatan.

Vid nyetablering av verksamheter och näringslivsutveckling ska en framtida hållbar struktur vara i fokus där utgångspunkten är att skapa kompletterande funktioner ex. i utbud i externa handelsområden och centrumhandel.

 

En av de viktigaste aspekterna i arbetet var att gemensamt formulera en målbild för stadens utveckling och sedan kunna tillämpa denna. Att etablera ett synsätt och arbetssätt kring samhällsutvecklingsfrågorna inom den kommunala verksamheten för att lyckas styra utvecklingen i önskad riktning.

I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen startades en kommunal arbetsgrupp med strategisk funktion kallad "offentliga rummet", där samtliga förvaltningar samt det kommunala bostadsbolaget är representerade. Syftet med gruppens arbete är att tidigt fånga upp aktuella utvecklingsfrågor, bemanna brett inom förvaltningen och därmed säkerställa att olika utvecklingsprojekt belyses ur ett helhetsperspektiv. Genomförande av planen bygger vidare på samarbete och samlat arbetssätt för det framtida stadsutvecklingsarbetet.  

bottom of page