top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

BOSTADSBYGGANDE PÅ LANDSBYGD

Bostadsbyggande på landsbygd kan göra sig gällande både via bygglov och förhandsbesked såväl som genom att föregås av detaljplan.

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. ska en lämplighetsprövning göras i samband med planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked. Detta för att säkerställa att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Lämplighetsprövning görs utifrån flera aspekter. Dessa prövningsgrunder/aspekter behandlar vi utifrån olika perspektiv: restriktivitets-, utvecklings- och hållbarhetsperspektivet. Detta är i stort samma principer som vi använder i vår arbetsmodell för LIS-planer. Exempel på en restriktivitetsaspekt kan vara strandskydd, en hållbarhetsaspekt kan vara vatten- och avloppshantering och utvecklingsperspektivet är just möjligheten till utveckling av landsbygden och bostadsbyggande.

För att uppnå god bostadsbebyggelse på landsbygden är det viktigt att vid ny bebyggelse betona val av lokalisering, placering och gestaltning. Att beakta omgivande miljö, landskapstyp och platsens förutsättningar. Ett område för lokalisering är kopplat till lokala förutsättningar och står i relation till befintlig bebyggelse, terräng och infrastruktur. Vid lokalisering är det också viktigt att beakta bebyggelsetradition och hur befintlig bebyggelse över tid har lokaliserats i landskapet.

Placering omfattar var och till viss del hur ny bebyggelse kan placeras inom en (eller flera) nya tilltänkt(a) tomt/platser. Placering avser var på tomten byggnaden bör uppföras, exempelvis kan byggnaden i vissa landskapstyper företrädesvis uppföras längs bygata eller i skogsbryn. I vissa fall kan även placering omfatta hur, exempelvis kan det lämpa sig att undvika placering av byggnadens gavel mot gata. 

 

Gestaltning innebär hur byggnaden ska utformas och vilket arkitektoniskt uttryck som är lämpligt i relation till val av lokalisering och placering. 

Vid strategiskt bedömning och hantering av bostadsbyggande på landsbygden anser vi att det är viktigt att beakta det kommunala intresset för bostadsbyggande och det allmänna intresset av utveckling på landsbygden. 

Intressekonflikter förekommer ofta vid prövning av bygglovsärenden. Det kan gälla restriktivitetsfaktorer såsom skydd av värdefulla miljöer (ex. förekomst av natur- eller kulturvärden). Vid bedömning i sådana ärenden behöver avvägning göras mellan de värdefulla miljöerna och krav på hänsyn/anpassning. Ju högre värde som föreligger desto större hänsyn/ anpassning krävs.

 

bottom of page