press to zoom

press to zoom
1/1

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR SUNNE TÄTORT, SUNNE KOMMUN

SBK har fått i uppdrag av Sunne kommun att ta fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Sunne tätort. Sunne är en plats i mitten av Fryksdalen och frågor som centrumutveckling, bostadsförsörjning , en ny bro över sundet, förhållningssätt till jordbruksmark och tillskapande av ny verksamhetsmark har varit centrala frågor i planarbetet.

Sunne har bedrivit en omfattande invånardialog och SBK har varit behjälpliga i att sortera och värdera inkomna synpunkter i denna process samt berett tillfälle för politisk diskussion och vägval under arbetets gång.

SBK har även tagit fram ett flödesschema som stöd för tillämpning vid lovgivning i relation till FÖP:en.

Medverkande från SBK är Emma och Daniel.