top of page
Klicka på bildspelet för att se bilderna i rätt format. 

Lurö, Säffle kommun

Lurö skärgård är beläget mitt i Vänern rakt söder om Värmlandsnäs, Säffle kommun. Lurö skärgård innehåller en mångfald av öar och skär samt varierande skärgårdsmiljöer. Området nås sommartid via båt. En av öarna i skärgården heter Husön och på området kring gården Stenstaka finns Lurö Gästhärbärge och Krog med boendeverksamhet och restaurang. Inom anläggningen finns bland övriga boendealternativ sedan tidigare tre uthyrningsstugor och inför framtiden en ambition att utöka verksamheten med ytterligare tre likadana stugor. 

För att kunna anlägga de ytterligare stugorna krävs förutom bygglov även strandskyddsdispens och tillstånd från Natura 2000 samt naturreservat. Som underlag för en sådan bedömning har vi på uppdrag av Säffle kommun gjort en platsanalys, studerat och analyserat stugornas placering och gestaltning utifrån platsens förutsättningar och restriktioner.

 

De önskade stugornas placering har anpassats till att inte hamna inom Natura 2000 naturtyp 8232 Hällmarkstorräng. Placeringen har samtidigt gjorts med hänsyn till att stugorna fortsatt ska vara en del av ett tydligt sammanhang med gästhärbärgets övriga boenden och en del av den miljö som är ianspråktagen för pågående verksamhet och därmed inte komma att påverka skärgårdens oexploaterade karaktär. Avsikten är att kunna anpassa stugorna till att kräva minimalt med intrång i naturmiljö och terräng, undvika för stora höjdskillnader och socklar på byggnaderna, samt i så stor utsträckning som möjligt spara träd (något enstaka träd har dock sedan tidigare bedömts behöva tas ner) samt undvika att påverka utblickar från befintliga boenden.

 

 

De nya stugorna har bedömts kunna anläggas utan påverkan på den allemansrättsliga tillgången till strandområdena, det rörliga friluftslivet eller de kulturgeografiska sammanhangen i området. Ett genomförande bedöms även kunna ske utan påverkan på det långsiktiga bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Anläggningen bedöms fortsatt utgöra en enkel och naturanpassad anläggning. Åtgärderna bedöms ringa och inte komma att ha påverkan på bevarande och vårdande av skärgårdslandskapet eller dess naturvetenskapliga eller kulturhistoriska värden. Genom förslagen utökning av stugor bedöms bättre möjlighet skapas att kanalisera övernattande besökare till befintlig anläggning för gästhärbärget. Förslaget bedöms inte ge negativ påverkan på de intresseområden som föreskrifterna omfattar. Det är möjligt att genomföra en utökning av tre enkla uthyrningsstugor utan negativ påverkan på bevarandesyftet eller de prioriterade bevarandevärdena för Natura 2000 området för Millesvik och Lurö skärgård.

bottom of page