logga_avlångish_svart_180529

Vad vi gör

SBK Värmland AB erbjuder tjänster till kommuner, fastighetsägare, exploatörer och enskilda.

Samhällsplanering

 • översiktsplanering (fördjupningar, tematiska tillägg, MKB)
 • detaljplanering
 • planprogram
 • fastighetsutveckling i tidiga skeden (planbesked, skisser, initial kontakt med kommunen)
 • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • för-/idéstudier
 • skisser och illustrationer
 • landskapsarkitektur
 • invånardialoger
 • planutredningar
 • gestaltningsprogram
 • bostadsförsörjningsprogram
 • ortsanalyser
 • stads- och landskapsanalyser
 • landsbygdsutvecklingsprogram
 • lokaliseringsutredningar
 • ​rådgivning i plan- och bygglags (PBL) - och miljöbalksfrågor (MB)
 • trafikutredningar till detaljplan
 • 3D-modeller/visualisering

Verksamhetsstöd

 • tjänstemannastöd/stadsarkitekt
 • stadsutveckling
 • projektledning
 • processledning